GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA FDA (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC PHẨM & THỰC PHẨM HOA KỲ)

Giấy chứng nhận CFS của FDA Mỹ

GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA BÔ Y TẾ VIỆT NAM

Giấy chứng nhận VSATTP Bộ Y tế Vixmen